Nieuws

Whitebox Systems Trusted Boot Manager genomineerd voor ISOC innovatie award

De Trusted Boot Manager (TBM) - een stuk hardware in de Whitebox, één van de onderdelen die het systeem beveiligen - is genomineerd voor de ISOC innovatie award. We zijn hier heel blij mee - en trots op de erkenning! Op 11 januari vindt de uitreiking van de award plaats tijdens de ISOC nieuwjaarsborrel in Amsterdam. Meer informatie vindt u hier: https://awards.isoc.nl/innovatie/2018/

Whitebox en Totem Open Health bundelen krachten in uniek project van het SIDN fonds

4 december 2017

Whitebox Systems heeft van SIDN fonds een pioniers-subsidie gekregen om een proof-of-concept te maken van een patiëntbox, waarmee de patiënt volledig zelf beheer én opslag regelt van gegevoelige medische gegevens. In de proof-of-concept implementatie staat de patiëntbox bij de huisarts, waardoor de data onder de bescherming van het beroepsgeheim valt. In de toekomst kan deze ook (fysiek) bij de patiënt zelf staan. Zo houden patiënten zelf volledige controle over de ontsluiting van gegevens. Voor een beschrijving van het project, zie de aankondiging bij SIDN fonds.

Unieke Amsterdamse nascholing LSP/Whitebox/Secure Email.

8 oktober 2017

“De Huisartsenkring Amsterdam, de Huisartsenposten Amsterdam en SIGRA hebben de handen ineen geslagen, om huisartsen in onze regio te stimuleren om op betrouwbare wijze medische gegevens ter inzage aan te bieden tijdens de dienst op de Huisartsenpost. Daarom organiseren de drie partijen in samenwerking met VZVZ en Whitebox op drie plekken in de stad een informatieavond, waarin de mogelijkheden voor medische gegevensuitwisseling, nu en in de nabije toekomst, nader toegelicht worden.”

Zo werd de unieke nascholing ingeleid, waarop VZVZ het Landelijke Schakelpunt (LSP) en Whitebox Systems de Whitebox aan huisartsen presenteerden, als volwaardige oplossing om gegevens uit te wisselen met de huisartsenpost.

Tijdens de avond presenteerde Hein Thiel van de Huisartsenkring Amsterdam (HKA) beleid van de HKA dat erop gericht is om noodzakelijk informatie aan de huisartsenpost door te geven. In een samenwerking tussen Whitebox Systems en de HKA is een aangepaste “minimale professionele samenvatting” (mini-PS) ontwikkeld die minder journaalregels laat zien dan de standaard samenvatting die in het LSP beschikbaar is. De HKA wil dat de samenvatting is aan te passen aan de context: de zichtbare consulthistorie moet kleiner te maken zijn, episodes zonder attentiewaarde hoeven niet standaard gedeeld te worden, en bij bijvoorbeeld terminale patiënten moet het juist mogelijk zijn om meer geschiedenis in de samenvatting op te nemen. Onderzoek van de VU laat zien dat de minimale PS niet leidt tot andere beslissingen, maar door dienstdoende artsen wel als veel prettiger wordt ervaren dan de standaard PS. In de Whitebox is elke PS instelbaar.

VZVZ gaf tijdens haar presentatie aan dat ze aan alle veiligheidsnormen voldoen en via hun centrale schakelpunt huisartsen-gegevens op dit moment alleen door te geven aan de huisartsenpost. In de toekomst wordt wel verwacht dat aan alle zorgverleners inzage kan worden gegeven – na expliciete toestemming (opt-in) van patiënten. Vele zorgverleners (zoals ziekenhuizen) kunnen al de medicatiegegevens inzien die apothekers beschikbaar stellen.

Waar het LSP gericht is op landelijke ontsluiting van gegevens, presenteerde Whitebox een andere, decentrale aanpak van ontsluiting van gegevens via “push-autorisatie”. Hiermee kan de huisarts selectief één of meerdere zorgverleners toegang geven tot patiëntgegevens als dat nodig is. Op dit moment kan de Whitebox gegevens ontsluiten naar de huisartsenposten of collega (waarnemings)praktijken.

Naast de HAP aansluiting heeft de pilot ook opgeleverd dat er een aantal nieuwe mogelijkheden zijn ontwikkeld. Zo is de Whitebox ook te gebruiken tijdens het rijden van visites (voor inzage in eigen dossier via smartphone of tablet), en er wordt gewerkt aan een mogelijkheid om de eigen apotheker toegang te geven tot het medicatiedossier van de huisarts – en andersom. Aanmelden van patienten is relatief simpel en volgt meestal logisch vanuit het zorgproces. In de Amsterdamse pilot werd duidelijk dat de Whitebox goed functioneert, en ook naast het LSP te gebruiken is.

Whitebox is op dit moment geïntegreerd in het huisartssysteem van TetraHIS en er wordt een praktijktest uitgevoerd met MicroHIS. OmniHIS wordt met prioriteit opgepakt omdat een flinke hoeveelheid OmniHIS praktijken in Amsterdam interesse heeft in een aansluiting. We hopen dat een gesprek op korte termijn tot concrete resultaten leidt.

Avondvoorzitter Floor Bos (EZDA) concludeerde dat duidelijk is dat het LSP voldoet aan de huidige regelgeving en op dit moment (met name op het gebied van medicatie) wat meer functionaliteit biedt, maar ook dat Whitebox als privacy en security georienteerde oplossing duidelijk een aantal stappen verder zet op het gebied van veilige berichten overdracht.

In Amsterdam zullen nog twee avonden worden gehouden, op 17 oktober en 1 november.

Fout in reactie minister n.a.v. vragen Eerste Kamer: Whitebox kan patiënt wel toegang tot gegevens bieden

Juli 2017

In een recent 'schriftelijk overleg' - een schriftelijke vragenronde tussen senaat en de minister van VWS - gaat de minister in op een groot aantal vragen over elektronische communicatie in de zorg. Deze vragen omvatten een groot aantal interessante onderwerpen, waaronder de vraag of end-to-end beveiliging verplicht moet worden of niet.

End-to-end beveiliging is een belangrijke ontwerpbeslissing die Whitebox systems vanaf het begin af aan heeft doorgevoerd. Recent heeft het Europees Parlement aangegeven dat zij end-to-end beveiliging wil verplichten voor alle communicatiesystemen, en daartoe een conceptvoorstel ingediend.

In het schrijven van de minister wordt ook ingegaan op het 'VIPP' besluit - een subsidie ter stimulering van e-Health die bedoeld is voor ziekenhuizen. De vraag ligt voor of de subsidie het LSP verplicht of dat deze ook openstaat voor andere systemen. De minister stelt op pagina 12: "Het is wel van belang dat de patiënt ook toegang krijgt tot de gegevens. Dat is bij bijvoorbeeld het Whiteboxsysteem nu nog niet mogelijk."

Het is jammer dat het ministerie niet even navraag bij ons heeft gedaan. Het antwoord is namelijk incorrect: de Whitebox biedt zeker wél de mogelijkheid tot communicatie met de patiënt.

De Whitebox kent een veilige inzagemogelijkheid voor patiënten, uiteraard gebaseerd op end-to-end principes (zie boven). Sterker nog, de mogelijkheid voor patiëntentoegang is al vanaf het begin meegenomen in het ontwerp en ook al vanaf het begin op onze site vermeld. Overigens zijn we bezig deze mogelijkheid nog steeds te verbeteren: ook bij patiëntentoegang kan binnenkort heel precies aan de bron ingeregeld worden welke gegevens wel en niet worden ontsloten naar, bijvoorbeeld, Persoonlijk Gezondheidsomgevingen (PGOs) - sorry voor de afkorting, die hebben wij niet verzonnen.

Reactie Whitebox op consultatie uitwisseling gegevens in de zorg

Whitebox heeft een reactie geschreven op een consultatie over uitwisseling gegevens zorgverleners en patiënt die in april gepubliceerd is. Belangrijkste punten: de consultatie is op inhoudelijke punten niet duidelijk, het proces moet meer stakeholders (ook van buiten de zorg!) omvatten, en wat er aan inhoudelijke oplossingen wel genoemd wordt lijkt vooralsnog niet afdoende rekening te houden met privacyrisico's. Kortom, het informatieberaad zorg lijkt te veel, te snel te willen. We hopen op een reactie die op de inhoudelijke punten ingaat.

Whitebox krijgt subsidie Regiotafel

Januari 2017

De Whitebox krijgt een subsidie van de Regiotafel Amsterdam - gefinancierd door de zorgverzekeraars - voor het ontwikkelen van een tool voor gezamelijk medicatiebeheer, waarmee artsen, apothekers en patiënten samen kunnen werken aan het actualiseren van het medicatieoverzicht. Dit medicatieoverzicht kan vervolgens gebruikt worden bij uitwisseling van gegevens met andere partijen zoals specialisten.

Een proef/pilot met deze tool zal in 2017 plaatsvinden.

Eerste Kamer neemt motie vóór privacyvriendelijke systemen in de zorg aan

25 oktober 2016

De motie-Teunissen c.s. voor privacyvriendelijke systemen in de zorg, is op 25 oktober 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. De motie "verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat toegang tot het medisch dossier niet alleen gecentraliseerd, maar ook decentraal via bij de zorgaanbieder vastgelegde toestemmingen en autorisaties mogelijk zal blijven."

De Whitebox wil vanuit privacy-oogpunt het centraal delen van (toestemmings)gegevens zoveel mogelijk voorkomen; deze gegevens worden alleen decentraal bij de arts opgeslagen. Zo biedt de Whitebox een optie voor patiënten die wel willen dat hun gegevens goed uitgewisseld worden, maar zonder dat de gegevens meteen in een extern centraal systeem terechtkomen.

Whitebox op de LHV Huisartsbeurs

April 2016

Whitebox systems presenteerde zich 2 april op de LHV Huisartsbeurs, zowel op het innovatieplein als met een eigen stand. Samen met de Huisartsen Kring Amsterdam hebben we veel huisartsen uitgelegd hoe de Whitebox werkt, en een preview gegeven van nieuwe functionaliteiten van de Whitebox, die heden in ontwikkeling zijn.

Het was leuk en zinvol om met huisartsen in gesprek te gaan over de waarneemkoppeling en andere toepassingen van de Whitebox, zoals de visitelijst die nu de testfase ingaat.

Er waren veel vragen waarom de Whitebox er nog niet is - vaak ligt het bij de leverancier van het huisartssysteem, die geen haast maken met het ondersteunen van de Whitebox. Een koppeling vanuit het HIS met de Whitebox is immers nodig om het systeem te kunnen gebruiken.

Oh ja: Verder kregen we het advies om meer over de voortgang te rapporteren via de website. Dat lijkt ons een goed idee, en we zullen hier werk van gaan maken.

Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur een mailtje naar info@whiteboxsystems.nl met als titel 'nieuwsbrief' en we houden u op de hoogte!

Whitebox genomineerd voor ISOC Internet Innovation Award

Januari 2016

Internet Society Nederland (ISOC) heeft de Whitebox genomineerd voor de Internet Innovatie Award 2016. ISOC is een organisatie die nieuwe (technische) ontwikkelingen om het Internet open, voor iedereen beschikbaar, en veilig te houden goed in de gaten houdt. ISOC heeft veel kennis van zaken op het gebied van internet technologie. Een nominatie door ISOC is dus iets om trots op te zijn. Dat zijn we dan ook!

Whitebox systems wint privacy prijs

September 2015

Whitebox systems heeft de IIR Privacy Innovation Awards aanmoedigingsprijs gewonnen. Deze Award wordt uitgereikt aan beginnende bedrijven met een baanbrekend, innovatief idee voor privacybescherming. De uitreiking vond op 16 september plaats op het Nationaal Congres Dataprotectie & Privacy in Amsterdam.

SIDN fonds financiert bredere ontwikkeling Whitebox

September 2015

Het nieuwe fonds van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, gericht op baanbrekende ideeën die het internet versterken - het SIDN fonds -, erkent de meerwaarde van het Whitebox als systeem voor veilige, privacyvriendelijke communicatie in de zorg. Het fonds heeft een financiering toegekend waarmee een aantal belangrijke nieuwe toepassingen van de Whitebox kunnen worden ontwikkeld.

De Whitebox wordt in de pilot in Amsterdam gebruikt om te communiceren met de huisartsenpost. Het Whitebox ontwerp houdt echter rekening met de mogelijheid van veel meer geautoriseerde verbindingen. Het najaar van 2016 gaan we aan de slag met het maken van een verbinding met de apotheker - voor het verkrijgen van een kwalitatief beter medicatiedossier - en met het ontsluiten van gegevens voor de patiënt zelf. Dit vormt een basis voor bredere toepassing van het systeem. SIDN fonds bedankt!